Algemene Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Stigo Bike Nederland B.V..

Je kunt ook contact met ons opnemen via e-mail (info@stigobikenederland.nl).

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op je toegang tot en het gebruik van de Stigo website www.stigobikenederland.nl en de daarmee bereikbare sociale media pagina’s (hierna: “De Site“), met inbegrip van e-mailberichten, toepassingen, knoppen, en alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s of andere materialen die worden geüpload, gedownload of verschijnen op De Site. Ingevolge deze Algemene Voorwaarden dien je 18 jaar of ouder te zijn voor het gebruik van De Site. Deze Algemene Voorwaarden zijn daarom niet van toepassing op personen jonger dan 18 jaar. Noch zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de handelingen van individuen die niet in dienst zijn van, en niet worden beheerd door Stigo Bike Nederland B.V., of van derden die niet in eigendom of onder de controle van Stigo Bike Nederland B.V. zijn. Door De Site te gebruiken ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en geef je uitdrukkelijke toestemming voor het door ons verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken van jouw persoonlijke informatie, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. De begrippen “we”, “wij”, “ons” of “onze” verwijzen naar Stigo Bike Nederland B.V.. De begrippen “jij”, “je”, “jou”, “jouw”, “Gebruiker”, of “klant“ verwijzen naar de persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert. Niets in deze Overeenkomst zal worden geacht enige rechten of voordelen aan derden toe te kennen. Stigo Bike Nederland B.V., in zijn enige en absolute discretie, kan op elk moment deze Overeenkomst wijzigen of aanpassen, alsmede enig beleid en alle overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie op De Site. Daarom dien je deze pagina periodiek te bekijken. Je erkent en gaat ermee akkoord dat (i) Stigo Bike Nederland B.V. je van dergelijke wijzigingen of aanpassingen op de hoogte stelt door ze op de Site te plaatsen en (ii) je voortgezet gebruik van De Site na zo’n wijziging vormt je aanvaarding vormt van de nieuwe Algemene Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met een van deze Voorwaarden of eventuele toekomstige Algemene Voorwaarden, gebruik De Site dan niet.

1. Inhoud van De Site

De volledige inhoud van De Site, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, data compilaties en software, is het exclusieve eigendom van Stigo Bike Nederland B.V., de aan haar gelieerde maatschappijen of leveranciers van inhoud, en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten, alsmede door alle relevante nationale wetgeving met betrekking tot auteursrecht- en databankrechtwetten. De compilatie van de volledige inhoud van De Site is het exclusieve eigendom van Stigo Bike Nederland B.V. en de aan haar gelieerde maatschappijen, en wordt beschermd door Nederlandse, Estlands, Europese en internationale auteursrecht- en databankrechtwetten. Alle software die op De Site wordt gebruikt is het eigendom van Stigo Bike Nederland B.V., de aan ons gelieerde maatschappijen of softwareleveranciers, en is beschermd door internationale auteursrechtwetten. Dit betekent daarom dat alle intellectuele eigendomsrechten – met inbegrip van, zonder beperking, alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten (met uitzondering van wat hierna specifieke wordt aangegeven), rechten in ontwerpen, rechten in know-how, en in voorkomende gevallen, rechten in patenten en uitvindingen alsmede alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten – met betrekking tot alle informatie, inhoud, materialen, data en processen op De Site, aan Stigo Bike Nederland B.V., de aan haar gelieerde maatschappijen en/of leveranciers van inhoud toekomen. Alle dergelijke intellectuele eigendomsrechten van Stigo Bike Nederland B.V., de aan haar gelieerde maatschappijen en/of leveranciers van inhoud zijn hierbij voorbehouden. Met uitzondering van de rechten en licenties die uitdrukkelijk worden verleend, behoudt Stigo Bike Nederland B.V. zich alle andere rechten voor en worden geen andere rechten impliciet of anderszins verleend. Het is niet toegestaan delen van de inhoud van De Site systematisch te onttrekken en/of delen van de inhoud van De Site te hergebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stigo Bike Nederland B.V.. In het bijzonder, is het niet toegestaan data mining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- of extractiehulpmiddelen te gebruiken (ongeacht of het eenmalig of meerdere keren is) voor het hergebruik van substantiële onderdelen van De Site, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stigo Bike Nederland B.V.. Het is ook niet toegestaan een eigen databank te maken en/of publiceren welke substantiële (bijv. onze prijzen en productlijsten) onderdelen van De Site bevatten zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Stigo Bike Nederland B.V.. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle handelsmerken en afbeeldingen van producten, diensten en/of locaties van derden die op De Site verschijnen op geen enkele manier geassocieerd, verbonden of gelieerd aan Stigo Ltd of Stigo Bike Nederland B.V., en je dient niet op het bestaan van zo’n verband of associatie vertrouwen. Alle handelsmerken/-namen van derden die op De Site verschijnen zijn eigendom van de respectievelijke merkhouders. Wanneer naar een handelsmerk of merknaam wordt verwezen, wordt het uitsluitend gebruikt om producten en/diensten te beschrijven of identificeren, en is het op geen enkele wijze een bewering dat dergelijke producten of diensten worden aangeboden met de goedkeuring van de betreffende merkeigenaar.

A. Gebruikersinhoud

Een aantal van de functies van De Site kunnen toestaan dat Gebruikers ideeën, aanbevelingen, advies of andere inhoud, waaronder, maar niet beperkt tot, foto’s en video’s, bekijken, plaatsen, publiceren, delen, opslaan of beheren. Door Gebruikersinhoud op De Site of op via De Site gevonden Diensten te posten of publiceren, garandeer je aan Stigo Bike Nederland B.V. dat (i) je over alle benodigde rechten bezit om de Gebruikersinhoud te verspreiden via De Site of via de op De Site gevonden Diensten, hetzij omdat je auteur van de Gebruikersinhoud bent en over het recht beschikt het te distribueren, hetzij omdat je over de nodige distributierechten, licenties, toestemmingen en/of machtiging tot gebruik beschikt, schriftelijk, van de auteursrechthouder of andere eigenaar van de Gebruikersinhoud, en (ii) je maakt geen inbreuk op rechten van derden.

B. Beveiliging

Je gaat ermee akkoord de veiligheid gerelateerde functies van De Site of de via De Site gevonden Diensten (waaronder, zonder beperking, de functies die het kopiëren van Inhoud van De Site of Gebruikersinhoud voorkomen of beperken) niet te omzeilen, uit te schakelen, of anderszins aan te tasten, of om beperkingen toe te passen op het gebruik van De Site of de via De Site gevonden Diensten, de Inhoud van De Site, of de daarin opgenomen Gebruikersinhoud.

C. Stigo Bike Nederland B.V. gebruik van Gebruikersinhoud

a) Jij bent uitsluitend verantwoordelijk voor enige en alle van jouw Gebruikersinhoud en de gevolgen van, en vereisten voor, verspreiding daarvan.

b) Met betrekking tot Gebruikersinzendingen, erken je en ga je ermee akkoord dat:

– Jouw Gebruikersinzendingen geheel vrijwillig zijn;

– Jouw Gebruikersinzendingen geen vertrouwelijke relatie creëren of Stigo Bike Nederland B.V. verplichten je Gebruikersinzending als vertrouwelijk of geheim te behandelen;

– Stigo Bike Nederland B.V. is niet verplicht, expliciet of impliciet, om jouw Gebruikersinzending te ontwikkelen of gebruiken, en er is geen vergoeding verschuldigd aan jouw of anderen voor het opzettelijke of onopzettelijke gebruik van jouw Gebruikersinzendingen;

– het kan zo zijn dat Stigo Bike Nederland B.V. aan dezelfde of vergelijkbare inhoud werkt, de inhoud al via andere bronnen kent, deze (of soortgelijke) inhoud simpelweg zelf wil ontwikkelen, of een andere actie heeft ondernomen / zal ondernemen.

D. Met betrekking tot Gebruikersinhoud

Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van het merk en de handelaarsrekeningen, als je jouw Gebruikersinhoud op deze Site plaatst of publiceert, machtig je Stigo Bike Nederland B.V. om de intellectuele eigendoms- of andere eigendomsrechten in en op jouw Gebruikersinhoud te gebruiken om zo de opneming en het gebruik van de Gebruikersinhoud mogelijk te maken op de wijze beoogd door de De Site en deze Overeenkomst. Je geeft Stigo Bike Nederland B.V. overeenkomstig hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, in sub licentie te geven (via meerdere lagen), en overdraagbare licentie om jouw Gebruikersinhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren, er afgeleide werken van te maken of met andere werken te combineren, weer te geven, en uitvoeren, met betrekking tot De Site en Stigo Bike Nederland B.V.’s bedrijf, waaronder, maar zonder beperking, voor het promoten en her-distribueren van de volledige of een deel van De Site in alle mediaformaten en via alle mediakanalen, zonder beperking van welke aard dan ook, en zonder betaling of andere vergoeding in welke vorm dan ook, en zonder toestemming of kennisgeving hiervan aan jou of enige derde. Je machtigt hierbij ook alle Gebruikers van De Site een niet-exclusieve licentie om jouw Gebruikersinhoud via De Site te bekijken, gebruiken, reproduceren, distribueren, er afgeleide werken van de te maken of met andere werken te combineren, weer te geven en uit te voeren, zoals toegestaan door de functionaliteit van De Site en onder deze Overeenkomst. De bovenstaande door jouw toegekende licenties voor jouw Gebruikersinhoud eindigen binnen een commercieel redelijke tijd nadat jij de Gebruikersinhoud van De Site verwijdert of wist. Je begrijpt evenwel, en gaat er mee akkoord, dat Stigo Bike Nederland B.V. op haar server kopieën mag behouden (maar niet distribueren, weergeven of uitvoeren) van jouw verwijderde of gewiste Gebruikersinhoud. De bovenstaande door jou toegekende licenties voor jouw Gebruikersinhoud zijn eeuwigdurend en onherroepelijk.

2. Jouw verantwoordelijkheid voor jouw inhoud

A.  Naar Stigo Bike Nederland B.V. en onze gemeenschap toe

Stigo Bike Nederland B.V. biedt een creatieve en positieve plaats voor jou om e-scooters en de accessoires waar je van houdt te ontdekken, delen en kopen. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, Gebruikersinhoud van De Site te verwijderen om welke reden dan ook, met inbegrip van Gebruikersinhoud waarvan wij geloven dat het in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.

B. Naar derden toe

Stigo Bike Nederland B.V. waardeert en respecteert de rechten van externe makers en eigenaren van inhoud, en verwacht dat jij hetzelfde doet. Jij gaat er daarom mee akkoord dat alle Gebruikersinhoud die je plaatst geen wet overtreedt of zal overtreden, en geen inbreuk maakt of zal maken op de rechten van derden, waaronder, maar zonder beperking, Intellectueel Eigendomsrechten, publiciteitsrechten, of rechten van privacy. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, Gebruikersinhoud van De Site te verwijderen om welke reden dan ook, met inbegrip van Gebruikersinhoud waarvan wij geloven dat het in strijd is met deze Algemene Voorwaarden. Je dient te begrijpen dat jij je in de beste positie bevindt om te weten of de materialen die je plaatst wettelijk zijn toegestaan. We vragen je daarom zorgvuldig te overwegen of je Gebruikersinhoud beschikbaar maakt op onze Dienst, en of je Gebruikersinhoud op jouw profiel kan plaatsen of herplaatsen.

C. Door jou gegeven commentaar

We waarderen de opmerkingen die we ontvangen van Gebruikers, en horen altijd graag hoe we onszelf kunnen verbeteren. Jij kunt ervoor kiezen, of wij nodigen je wellicht uit, je opmerkingen, ideeën of commentaar in te dienen voor De Site, waaronder, maar zonder beperking tot, hoe we de Dienst of onze producten kunnen verbeteren. Door je Commentaar in te zenden, ga je ermee akkoord dat je mening kosteloos, ongevraagd en zonder beperking is; je mening plaatst Stigo Bike Nederland B.V. niet onder enige fiduciaire of andere verplichting; het staat ons vrij het Commentaar te gebruiken, openbaar te maken en anderszins te exploiteren zonder enige beperking en zonder bijkomende vergoeding aan jou. Door het accepteren van jouw inzending, doet Stigo Bike Nederland B.V. geen afstand van enig recht om gebruik te maken van eerder soortgelijk of verwant Commentaar dat eerder bekend was aan Stigo Bike Nederland B.V., of werd ontwikkeld door haar werknemers, of verkregen van andere bronnen dan van jou.

3. Software en Inhoud Claims

Handelsmerken en Auteursrecht Claims

Stigo Bike Nederland B.V. respecteert de merkrechten van anderen en verwacht dat jij hetzelfde doet. Inhoud die anderen misleidt of inbreuk maakt op een handelsmerk van anderen kan worden bijgewerkt, overgedragen of permanent worden opgeschort. Als je vermoedt dat iemand jouw handelsmerk op een inbreuk makende wijze op De Site gebruikt, kun je ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@stigobikenederland.nl. Stigo Bike Nederland B.V. zal je inzending bekijken en de stappen nemen die zij, naar eigen goeddunken, noodzakelijk acht, waaronder het tijdelijk of permanent verwijderen van het handelsmerk van De Site. Indien de Klagende Partij een auteursrecht claim wil indienen voor materiaal waarop jij een bona fide auteursrecht hebt, verzoekt Stigo Bike Nederland B.V. dat de Klagende Partij deze bewering staaft door een e-mail te sturen naar info@stigobikenederland.nl.

4. Gebruik van De Site; Wijziging aan de Dienst

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de Dienst wijzigen; functies toevoegen, stoppen met het verstrekken van de Dienst of van bepaalde functies van de Dienst, aan jou of aan Gebruikers in het algemeen; of gebruikerslimieten instellen voor de Dienst. Jouw voortgezet gebruik van onze sites vormt jouw instemming met deze Voorwaarden en eventuele gewijzigde versies.

5. Algemene Verkoopvoorwaarden

Om aankopen te doen op de Site, ben je verplicht je persoonlijke informatie te verschaffen. In het bijzonder, dien je je echte naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere verplichte informatie te verstrekken, zoals aangegeven. Bovendien zal je gevraagd worden om betalingsgegevens waarvan jij vertegenwoordigt en garandeert dat deze zowel geldig als correct zijn, en bevestig je dat jij de persoon bent die aangegeven staat in de Betalingsinformatie. De Site is alleen beschikbaar voor individuen van 18 jaar en ouder, en voor anderen die aan de door Stigo Bike Nederland B.V. gestelde voorwaarden voldoen, die in bezit zijn van een geldige creditcard/betaalpas uitgegeven door een voor Stigo Bike Nederland B.V. aanvaardbare bank, wiens aanvragen aanvaardbaar zijn voor Stigo Bike Nederland B.V., en die Stigo Bike Nederland B.V. hebben gemachtigd om lasten in rekening te brengen op hun creditcard/betaalpas ten bedrage van de totale aankoopprijs van de handelswaar die zij aankopen. Stigo Bike Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het verzenden van meerdere hoeveelheden van een item naar één klant of postadres te beperken. Door een aanbod te doen om de handelswaar te kopen, machtig je ons uitdrukkelijk om een kredietcontrole uit te voeren, en indien Stigo Bike Nederland B.V. het nodig acht, informatie te verzenden of op te vragen (waaronder alle bijgewerkte informatie) over jou naar of van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, je creditcard-/betaalpasnummer of credit verslag (waaronder credit verslagen van jouw echtgeno(o)t(e) als jullie in gemeenschap van goederen zijn), om je identiteit te verifiëren, je creditcard/betaalbas te valideren, een initiële creditcard-/betaalpasautorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransacties te autoriseren. Bovendien ga je er mee akkoord dat wij de door jou verschafte Persoonlijke Informatie mogen gebruiken om gepaste anti-fraude controles uit te voeren. De Persoonlijke Informatie die je verschaft kan met een credit referentie of fraudepreventie bureau worden gedeeld, welke een kopie van die informatie kan behouden.

A. Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling doe je een aanbod om een product van Stigo Bike Nederland B.V. te kopen. Bestellingen kunnen via onze website worden geplaatst, en kunnen niet per telefoon worden geplaatst. De Site staat je toe eventuele fouten te controleren voordat je je bestellingen naar ons toestuurt. Als je bestelling wordt aanvaard, stellen we je daarvan via e-mail op de hoogte. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de aankoopprijs. Als je een bestelling plaatst garandeer je dat alle informatie die je aan ons verstrekt waarheidsgetrouw en accuraat zijn, dat je ouder bent dan 18 jaar oud bent en dat je een bevoegde gebruiker bent van de creditcard of betaalpas die je gebruikt om je bestelling te plaatsen, en dat er voldoende middelen zijn om de kosten van de goederen te dekken. Wanneer je een bestelling plaatst, ontvang je een e-mail die ontvangst van je bestelling bevestigd: deze e-mail is slechts een kennisgevingse-mail en dient uitsluitend ter informatie, en vormt geen aanvaarding van je bestelling. Een contract tussen de verkoper en jou komt pas tot stand nadat we je bij verdere e-mail een bevestiging sturen. Hoewel we onze best doen om ervoor te zorgen dat alle informatie, beschrijvingen en prijzen die op onze Website verschijnen accuraat zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van goederen die je hebt besteld, stellen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en geven we je de optie de bestelling te bevestigen tegen de juiste prijs of te annuleren. Als het ons niet lukt contact met je op te nemen, behandelen we je bestelling als geannuleerd. Als je annuleert en je hebt al voor de goederen betaald, word je volledig terugbetaald. We behouden ons het recht voor je bestelling niet te aanvaarden indien we, bijvoorbeeld, niet in staat zijn autorisatie voor je betaling te verkrijgen, of als er verzendingsbeperkingen van toepassing zijn op een bepaald artikel, als het bestelde artikel niet meer op voorraad is of niet aan onze kwaliteitscontrole normen voldoet en wordt ingetrokken, of als je niet voldoet aan de criteria.

B. Betaling

Betaling kan worden gedaan met Visa, Visa Electron, Visa Debt, Visa Delta, MasterCard, American Express, Maestro betaalpassen, en iedere andere methode die van tijd tot tijd duidelijk op De Site wordt geadverteerd. We brengen geen kosten op je creditcard of betaalpas in rekening totdat je bestelling daadwerkelijk door ons is bevestigd. In het onwaarschijnlijke geval dat we tegen een probleem aanlopen bij het verwerken van je bestelling, ontvang je van ons een e-mail met details van het probleem en eventueel een verzoek tot verdere informatie. Je bevestigt dat de creditcard/betaalpas die je gebruikt van jou is of dat je specifiek door de eigenaar van de creditcard/betaalpas bent gemachtigd om het te gebruiken. Alle creditcard-/betaalpashouders kunnen worden onderworpen aan geldigheidscontroles en toestemming van de kaartuitgever.

C. Annuleren van je bestelling

Stigo Bike Nederland B.V. wil annuleringen accepteren, om welke reden dan ook, tot 24 uur nadat je bestelling is bevestigd. Nadat je bestelling is verwerkt, kunnen we deze niet meer annuleren.

D. Bestelling tracken

Wanneer je een bestelling plaatst, ontvang je een email met bevestiging van ontvangst van je bestelling. In het onwaarschijnlijke geval dat we tegen een probleem aanlopen bij het verwerken van je bestelling, ontvang je van ons een e-mail met details van het probleem en eventueel een verzoek tot verdere informatie. Je ontvangt regelmatige updates over en de verzendstatus van je bestelling per e-mail, of we voorzien je van een tracking-nummer waarmee je zelf je bestelling in de gaten kunt houden.

E. Verzending

Verzending wordt berekend in het betalingsproces. Wij gebruiken standaard postbezorging. Afhankelijk van de locatie, kan bezorging tot 1 week duren. Stigo Bike Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen. De verzendkosten voor bestemmingen in Nederland zijn als volgt: Euro 25 (exclusief BTW).

F. Retourzendingen en terugbetalingen

(a) Als je van gedachten bent veranderd, zullen terugbetalingen worden verwerkt om welke reden dan ook, voor een periode van 14 dagen. In de EU heb je het recht deze aankopen retour te zenden binnen 14 dagen tegen volledige terugbetaling, maar let daarbij wel op dat de kosten van retourzending voor rekening komen van de koper. (b) Wij raden je aan de bestelling zorgvuldig vóór de bezorger te controleren, voordat je voor ontvangst tekent. Zorg ervoor dat je het pakket opent en je product(en) controleert. Als we een fout hebben gemaakt (het verzonden product/de verzonden producten komt/komen niet overeen met de stijl, het formaat of de kleur die je hebt besteld, of het verzonden product/de verzonden producten vertoont/vertonen fabricagefouten), zullen we je het volledige bedrag terugbetalen. Zorg ervoor dat je het volgende proces volgt: – neem het (de) product(en) NIET in ontvangst. Zorg ervoor dat je de redenen duidelijk op de leveringsbon aangeeft (verkeerde kleur, verkeerd formaat, verkeerde delen, etc.) – Als de levering plaatsvond in je afwezigheid, stuur ons dan een email op info@stigobikenederland.nl binnen 3 dagen na ontvangst van het pakket. Vergeet niet je bestellings-ID te vermelden en geef een precieze omschrijving van het probleem. Wij zullen je uitleggen hoe verder te gaan. WAARSCHUWING: het maken van voorbehouden op de leveringsbon wordt niet aanvaard als claim. Als de Stigo die door de koper is besteld niet voldoet aan de vereisten zoals beloofd door Stigo Bike Nederland B.V., heeft de koper het recht om een vervanging of vergoeding te vragen, zich terug te trekken uit het contract of om een prijsverlaging te vragen. Als de koper klachten heeft, dan heeft koper het recht zich tot het ODR consumentenrechtplatform te wenden, te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Om je recht op terugbetaling uit te oefenen, dient koper het pakket voorzichtig en zonder beschadiging te openen.

G. Beperkingen aan Garantie

De aansprakelijkheid van Stigo Bike Nederland B.V. voor eventuele gebreken in goederen, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, garantie, strikte aansprakelijkheid of enige andere theorie, zal nooit meer bedragen dan de aankoopprijs van de gebrekkige goederen. DEZE GARANTIE KOMT IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ MONDELING, SCHRIFTELIJK, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK, OF ANDERSZINS. IN HET BIJZONDER, IS ER GEEN GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE. DE REMEDIE VAN HERSTEL OF VERVANGING DIE ONDER DEZE GARANTIE WORDT GEBODEN IS EXCLUSIEF EN KOMT IN PLAATS VAN ALLE ANDERE MAATREGELEN. STIGO BIKE NEDERLAND B.V. IS NIET AANSPRAKELIJK NAAR DE KLANT TOE VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJKE LETSEL NIET VEROORZAAKT DOOR DE NALATIGHEID VAN STIGO LTD OF STIGO BIKE NEDERLAND, SCHADE AAN EIGENDOM, WINSTDERVING, OF ANDERE ECONOMISCHE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN EEN DEFECT IN DE GOEDEREN OF EEN SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR STIGO BIKE NEDERLAND B.V.. Geen vertegenwoordiger, agent of dealer van Stigo Bike Nederland B.V. heeft de bevoegdheid deze garantie te wijzigen, uitbreiden of verlengen, om afstand te doen van de beperkingen of uitsluitingen van deze Garantie, of om andere of extra garanties te geven met betrekking tot de Goederen of diensten geleverd door Stigo Bike Nederland B.V..

6. Koppelingen, Sites en Diensten van Derden

De Dienst kan koppelingen bevatten naar websites, adverteerders, diensten, speciale aanbiedingen of andere evenementen van derden die niet in eigendom of onder de controle van Stigo Bike Nederland B.V. zijn. Stigo Bike Nederland B.V. verleent geen goedkeuring aan, en neemt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke sites, informatie, materialen, producten of diensten van derden. Als je een website, dienst of inhoud van een derde bezoekt via de Dienst, doe je dat op je eigen risico en ga je ermee akkoord dat geen aansprakelijkheid zal ontstaan voor Stigo Bike Nederland B.V. door jouw gebruik of toegang tot een website, dienst of inhoud van derden.

7. Privacy en Beveiliging

Het Privacybeleid is niet van toepassing op websites die worden onderhouden door andere bedrijven of organisaties waar wij naar toe verwijzen, en Stigo Bike Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor persoonlijke informatie die je via onze website naar derde partijen verzendt. Zorg ervoor dat je het Privacybeleid van dergelijke bedrijven en organisaties leest voordat je je informatie verzendt. Stigo Bike Nederland B.V. erkent de bezorgdheid van onze klanten met betrekking tot privacy van informatie. Alle informatie die je aan Stigo Bike Nederland B.V. verschaft wordt veilig opgeslagen, en is niet toegankelijk voor andere gebruikers. We zijn toegewijd aan het beschermen van je privacy. We maken uitsluitend rechtmatig gebruik van de gegevens die we over jou verzamelen. Wees gerust dat alle informatie die je aan Stigo Bike Nederland B.V. verstrekt niet zal worden gedeeld met externe bedrijven buiten Stigo Bike Nederland B.V. en haar logistieke partners. We verzamelen informatie over jou om ervoor te zorgen dat we bestellingen kunnen verwerken en om je een gepersonaliseerde winkelervaring te kunnen bieden, en om je op de hoogte te houden van nuttige informatie over Stigo Bike Nederland B.V., haar producten en haar diensten. Het soort informatie dat wij over jou verzamelen bevat onder meer: Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht. Let op dat we je creditcardgegevens niet in ons bestand opslaan. We vragen om je telefoonnummer om te zorgen dat we je bestelling kunnen verwerken en je op de hoogte kunnen houden van de status van je bestelling. We kunnen dit telefoonnummer aan onze koerier geven voor bezorgingsdiensten zodat we je op de hoogte kunnen houden. We doen onze best om de informatie waarover we beschikken up-to-date en accuraat te houden. Om erachter te komen welke informatie wij over jou hebben, kun je ons e-mailen op info@stigobikenederland.nl. Als je onjuistheden vindt zullen we deze onmiddellijk verwijderen of corrigeren. Als je een zakelijke relatie met Stigo Bike Nederland B.V. aangaat, zullen we je e-mailberichten sturen om je op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Je kunt je op elk moment voor deze e-mails afmelden door de op Afmelden koppeling in de e-mail te klikken. Als je een bestelling plaatst, zullen we je ook e-mailen met updates over de status van je bestelling. We verkopen en geven je gegevens ook anderszins niet door aan derden voor marketingdoeleinden. Marketingcommunicatie waarvoor je je inschrijft zal uitsluitend door Stigo Bike Nederland B.V. worden verzonden. Stigo Bike Nederland B.V. gebruikt cookies om bestellingen te verwerken. Hoewel je het accepteren van cookies niet hoeft toe te staan in je browser om een groot deel van onze website te bekijken, dien je cookies in te schakelen als je bij Stigo Bike Nederland B.V. wilt winkelen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een webserver naar een webbrowser worden verzonden, en waarmee de server de unieke bezoeker van de website kan identificeren, kan zien waar je naar kijkt op onze website, en wat er in je winkelmand zit. Cookies helpen ons de best mogelijke service aan je te leveren door de winkelervaring op Stigo Bike Nederland B.V. zo simpel mogelijk te houden, en door inhoud te tonen die het meeste aansluit bij jouw voorkeuren. Het staat je altijd vrij onze cookies te weigeren als je browser dat toestaat, hoewel dat in de meeste gevallen betekent dat je geen bestelling kunt plaatsen op onze website. Stigo Bike Nederland B.V. neemt redelijke zorg om passende waarborgen in te stellen voor het beschermen van de veiligheid, integriteit en privacy van de informatie die je aan ons verstrekt. Stigo Bike Nederland B.V. kan evenwel niet garanderen dat onbevoegde derden (hackers) niet in staat zullen zijn onze veiligheidsmaatregelen te verslaan. Je erkent dat je jouw informatie op eigen risico aan ons levert.

8. Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord Stigo Bike Nederland B.V., haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, dochtermaatschappijen en gelieerde bedrijven, hun opvolgers, rechtverkrijgenden en klanten volledig te vrijwaren van alle claims, rechtszaken, procedures, geschillen, eisen, aansprakelijkheden, schades, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkosten (waaronder de kosten van verweer tegen een door een derde aangebrachte claim, rechtszaak of procedure), voortvloeiend uit of op enige wijze verband houdend met (i) jouw toegang tot of gebruik van de Diensten of Inhoud van Stigo Bike Nederland B.V., (ii) jouw Gebruikersinhoud, of (iii) jouw schending van een van deze Voorwaarden.

9. Voorbehouden

De diensten, met inbegrip van alle inhoud en andere zaken opgenomen in de diensten, worden op een “als is” en “zoals beschikbaar” basis aangeboden, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Zonder beperking van het voorgaande, wijst Stigo Bike Nederland B.V. uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden af van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde, ongestuurd genot en geen inbreuk, en alle andere garanties die voortvloeien uit het verloop van de verkoop of gebruiken van de handel. Stigo Bike Nederland B.V. neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele Gebruikersinhoud die jij of een andere Gebruiker of derde op De Site plaatst of verzendt. Jij bent bij zelf verantwoordelijk voor jouw Gebruikersinhoud en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan, en je gaat ermee akkoord dat wij slechts optreden als een passief kanaal voor jou en andere gebruikers voor het distribueren en publiceren van jouw en jullie Gebruikersinhoud. Je begrijpt en gaat er mee akkoord dat je kan worden blootgesteld aan Gebruikersinhoud die onjuist, verwerpelijk, ongeschikt voor kinderen, of anderszins ongeschikt voor jouw doeleinden is.

10. Beperking van Aansprakelijkheid

Je erkent en gaat er mee akkoord dat, voor zover maximaal toegestaan door de wet, het volledige risico dat voortvloeit uit jouw toegang tot en gebruik van de diensten, de inhoud van Stigo Bike Nederland B.V. en Gebruikersinhoud, bij jou blijft, en dat je de diensten op eigen risico gebruikt. Je gaat ermee akkoord dat noch Stigo Bike Nederland B.V. noch enige andere partij betrokken bij het creëren, produceren of leveren van de diensten aansprakelijk zal zijn voor incidentele, speciale, voorbeeld, punitieve of gevolgschade, winstderving, verlies van gegevens of goodwill, onderbreking van diensten, computerschade of systeemfalen, of de kosten van vervangende goederen of diensten, voortvloeiend uit of verband houdend met deze voorwaarden of met de diensten, of van het gebruik van de diensten, gebruiksinhoud, Stigo Bike Nederland B.V. inhoud, of het onvermogen deze te gebruiken, of uit iedere communicatie, interacties of ontmoetingen met andere gebruikers, of de diensten van andere personen met wie je communiceert of interactie hebt als een gevolg van jouw gebruik van de diensten, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of enige andere rechtstheorie, en ongeacht of Stigo Bike Nederland B.V. is geïnformeerd over de kans op zulke schade. Daarbij erken je uitdrukkelijk en ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat geen mondeling of schriftelijk advies geboden door Stigo Bike Nederland B.V., haar functionarissen, directeuren, werknemers of agenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot vertegenwoordigers in het call center of van de klantenservice) (i) juridisch of financieel advies zal vormen of (ii) enige garantie van welke aard dan ook zal vormen met betrekking tot deze site of de op de site gevonden diensten, en gebruikers dienen niet op zulke informatie of zulk advies te vertrouwen. In geen geval zal Stigo Bike Nederland B.V. aansprakelijkheid oplopen, of haar functionarissen, directeuren, werknemers of agenten, voortvloeiend of verband houdend met deze voorwaarden of de diensten, of van het gebruik van de diensten, Gebruikersinhoud of Stigo Bike Nederland B.V. inhoud, of het onvermogen deze te gebruiken, die meer bedraagt dan het door jou betaalde bedrag voor de specifieke diensten die het onderwerp van de actie zijn. Stigo Bike Nederland B.V. geeft geen enkele garantie dat de Diensten geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere locaties. Gebruikers die de Dienst vanuit andere rechtsgebieden bezoeken of gebruiken, doen dit uit hun eigen keuze en zijn volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke nationale, provinciale, lokale en andere wetten, statuten, richtlijnen, regels, voorschriften en alle andere interpretaties of bevelen van alle overheden, administratieve of regelgevende instanties of rechtbanken, waaronder, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot de in- en uitvoer van software, technische informatie en diensten.

11. Koppelingen naar Stigo Bike Nederland B.V.

Het is toegestaan naar de De Site te koppelen, op voorwaarde dat je dit op een manier doet die eerlijk en legaal is, die onze reputatie niet schaadt en waardoor je geen voordeel trekt, maar elke koppeling dient op zo’n wijze plaats te vinden dat deze geen verband of goedkeuring suggereert van onze kant waar deze niet bestaat. Je mag ook geen koppeling plaatsen vanaf een website die niet in jouw eigendom is. Deze website mag niet in een andere website worden ingevoegd. We behouden ons het recht voor deze toestemming tot koppeling zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

12. Algemene bepalingen

A. Kennisgevingsprocedures en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

Stigo Bike Nederland B.V. mag meldingen aan je leveren, ongeacht of deze meldingen worden vereist door de wet of zijn voor marketing of andere zakelijke doeleinden, via e-mail, “push” mobiele kennisgeving, schriftelijke of hard copy mededelingen, of door zo’n mededeling op onze website te plaatsen, zoals door Stigo Bike Nederland B.V. bepaald naar eigen goeddunken. Stigo Bike Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de wijze van kennisgeving aan jou te bepalen, op voorwaarde dat je ervoor kunt kiezen je af te melden voor bepaalde vormen van kennisgeving, zoals opgenomen in deze Voorwaarden. Stigo Bike Nederland B.V. mag naar eigen goeddunken deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken, en je dient deze pagina daarom periodiek te bekijken. Als we de Voorwaarden op een materiële wijze wijzigen, zullen we de ‘laatst gewijzigd’ datum onderaan deze pagina aanpassen. Je voortgezet gebruik van de Dienst na zo’n wijziging vormt je aanvaarding van de nieuwe Voorwaarden van de Dienst. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of eventuele toekomstige Voorwaarden van de Dienst, gebruik of bezoek de Dienst dan niet (meer). Stigo Bike Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele automatische filters die jouw netwerk provider toepast op e-mailberichtgevingen die we naar het door jouw opgegeven e-mailadres versturen.

B. Overdracht

Deze Voorwaarden, en alle hieronder verleende rechten en licenties, mogen niet worden overgedragen of toegekend door jou, maar mogen door Stigo Bike Nederland B.V. zonder beperking worden overgedragen. Iedere poging tot overdracht of een schending hiervan zal ongeldig en nietig zijn.

C. Volledige Overeenkomst/Scheidbaarheid

Deze Voorwaarden, samen met eventuele wijzigen en aanvullende overeenkomsten die je sluit met Stigo Bike Nederland B.V. in verband met de Dienst, vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Stigo Bike Nederland B.V. in verband met de Dienst. Indien een bevoegde rechtbank een van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig acht, zal de ongeldigheid van die bepalingen geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze, welke onverminderd van kracht en van toepassing blijven. Voor zover mogelijk, waar het mogelijk is een bepaling of een deel van een bepaling te scheiden om het overblijvende deel weer geldig te maken, zal een bepaling dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Als alternatief, ga je er mee akkoord dat de bepaling zal worden gecorrigeerd en op zo’n wijze wordt geïnterpreteerd dat deze sterk lijkt op de originele betekenis van de bepaling, voor zover toegestaan door de wet.

D. Geen afstand van recht

Het afstand doen van een van de bepalingen van deze Voorwaarden zal geen verdere of voortdurende afstand van zo’n bepaling of enige andere bepaling inhouden, en het nalaten van Stigo Bike Nederland B.V. om een recht of bepaling onder deze Voorwaarden te claimen houdt geen verwerping van zo’n recht of bepaling in.

E. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en de Europese Unie, en in geval van een geschil of claim met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, zal een dergelijk geschil of een dergelijke claim onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

F. Force majeure

Als Stigo Bike Nederland B.V. wordt weerhouden van of vertraagd in (direct of indirect) het afleveren van de Producten of een deel van de Producten op de afgesproken leveringsdatum, of anderszins van het uitvoeren van deze of een deel van deze overeenkomst vanwege oorloog, embargo, opstand(en), staking(en), lock-out(s), handelsgeschillen, brand, uitsplitsing, slecht weer, transportonderbrekingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de levering van enige goederen of materialen aan Stigo Bike Nederland B.V. om welke reden dan ook (ongeacht of deze van de aard is zoals hierboven aangegeven) en in ieder geval buiten de controle van Stigo Bike Nederland B.V. om («force majeure»), zal geen van beide partijen aansprakelijk zijn naar de partij toe op grond van een dergelijke gebeurtenis.

G. Contact

Neem contact met ons op via info@stigobikenederland.nl voor vragen over deze Voorwaarden.